Strukturovaný harmonogram má svůj smysl


Léčba závislosti znamená pracovat zejména na sobě a na svých schopnostech zvládnout abstinovat nejen v bezpečném prostředí ale i "venku", což sebou přináší také přijmutí komunitního řádu a režimu se vším, co k tomu patří. Klienti se v rámci pracovní terapie podílejí na chodu komunity, jako například péče o kočky, či odpovědnost za kuchyň, kde se klienti s podporou pracovníků učí zaobstarat jídlo pro celou komunitu (včetně vymyšlení jídelníčku pro celou komunitu, nákupu, vaření, aj.). K pracovní terapii neodmyslitelně patří také odpovědnost za úklid společných prostor nejen vnitřních, ale i venkovních.

Během léčby v v terapeutické komunitě je možno souběžně plnit program terapeutické komunity a studovat. Je však důležité, aby zákonný zástupce klienta vykomunikoval s klientovou školou individuální vzdělávací plán, na jehož základě budou pracovníci terapeutické komunity klienta podporovat v jeho průběžném naplňování. 

Stěžejní částí léčebného procesu je odborná část programu. 

Ta je složená ze skupin různého zaměření, které společně klienta podněcují, dále rozvíjí schopnosti důležité pro udržení abstinence a pro fungování v běžném životě bez návykových látek.

Prevence relapsu - odborné skupiny zaměřené na předcházení porušení abstinence.
S klienty mapujeme a dále pracujeme například na tématech spouštěčů pro užívání návykových látek (riziková místa, lidé, situace, aj.), volného času a jeho efektivního využití, na momentech překvapení, téma klientova prostředí, ze kterého do léčby přichází (fungování doma, venku, ve škole atd.), na samotném pochopení závislosti a závislostního chování a také například neméně důležité téma nahlížení okolí na klienta jako na abstinujícího závislého. Témata skupin obvykle vnáší klienti dle aktuálních potřeb skupiny. 

Tématické skupiny - odborné skupiny zaměřené na individuální klientská témata.
Klienti si určují začátkem týdne téma, které se může týkat různých oblastí (např. ohledně vztahů - rodinných, partnerských, specifická témata každého klienta, bilancování nad hudbou jako spouštěčem, aj.).

Interakční skupiny - skupiny určené pro "pročištění vzduchu" na komunitě.
Klienti mají možnost si v bezpečném prostředí skupiny vyzkoušet asertivně řešit konflikty, učí se přijímat a rozdávat konstruktivní kritiku a v neposlední řadě se učí schopnosti přijmout a přistoupit kompromisy v zájmu vyššího dobra skupiny. 

Mimořádné skupiny - i když neradi, tak i my, na TK EXIT, máme institut mimořádných skupin.
Ty jsou určené především pro řešení mimořádných situací, jako je např. závažné porušení pravidel TK či neodkladné konflikty. Z jakékoliv dynamiky se dá pro klienta vytěžit to přínosné, i když to ne vždy je příjemné. Tyto skupiny ze své povahy nemají pevné místo v harmonogramu, využívají se flexibilně dle potřeb. Mohou je svolat nejen pracovníci, ale především sami klienti.

Přestupové skupiny do fází, klauzury, životopisní skupiny - skupiny zaměřené individuálně na klienta.
Skupiny, na které se klienti připravují zejména v rámci osobního volna. Odpovídají na položené otázky, zamýšlí se nad sebou, svým okolím, minulostí, současností, budoucností. S podporou skupiny poté tyto odpovědi reflektujeme. Vytvořte si webové stránky zdarma!