O co se můžeme vzájemně opřít


Zásada individuálního přístupu

Přistupujeme ke každému klientovi jako k jedinečné a neopakovatelné bytosti. Při práci s ním vycházíme z jeho potřeb a možností.

Zásada motivace a
aktivizace

Motivujeme a podporujeme klienty k přijetí zodpovědnosti za vlastní nepříznivou situaci a k jejímu aktivnímu řešení.

Zásada respektu

Každého člověka vnímáme jako jedinečnou lidskou bytost, která má svou důstojnost, je hodna úcty a porozumění, jednáme s respektem a bez předsudků. Při práci s klienty vycházíme z etického kodexu Slezské diakonie a hodnot Slezské diakonie.

Zásada jasných pravidel

Vzájemná spolupráce je postavena na dojednaných pravidlech, respektujících jedinečnost každého člověka na straněa jedné a podmínky poskytování služby na straně druhé.

Zásada komplexního přístupu

V práci s klientem se zaměřujeme na stabilizaci a rozvoj osobnosti v rovině fyzické, psychické, sociální i duchovní. Poskytování služby je zajištěno pracovníky z více oborů (psychiatr, psycholog, pedagog, sociální pracovník, adiktolog,
zdravotník...).

Vytvořte si webové stránky zdarma!