Poslání sociální služby

Posláním sociální služby EXIT, terapeutická komunita je poskytovat podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich zotavení, osobní růst, učení a zrání za současného dodržování abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových forem chování (gamblingu, páchání trestné činnosti, záškoláctví apod.) Motivujeme je ke změně životního stylu, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a k návratu do běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování. Pracujeme také s rodinou a blízkými osobami klientů.

Cílová skupina

Chlapci a dívky ve věku 14 až 26 let, 
kteří mají vážné zdravotní nebo sociální problémy v důsledku škodlivého užívání návykových látek (drogy, alkohol, léky...) nebo jiného závislostního chování (gamblingu...) .

Cíle služby

Dosažení a udržení abstinence

 • zlepšení zdravotního stavu, péče o své zdraví, fyzickou a psychickou kondici stabilizace nového životního stylu bez návykových látek a
  rizikových forem chování
 • zvyšování sebekontroly
 • zvládání náročných, stresových situací

Návrat do běžného života bez drog,
alkoholu a závislostního chování

 • získaní náhledu a převzetí zodpovědnosti za vlastní jednání
 • zlepšení sociální situace
 • osvojení a rozvoj studijních, pracovních návyků
 • příprava na profesní život a motivace k dalšímu vzdělávání
 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • zvýšení sebepoznání a sebedůvěry
 • nalezení vhodných aktivit pro trávení volného času a jeho plánování

Podpora rodinného systému klientky/klienta

 • zlepšení vztahu k sobě i ke druhým lidem, podpora rodinného systému klienta a ozdravení vztahů
 • vytvoření a posílení kompetencí rodiny a blízkých osob při řešení problémů spojených se závislostním chováním a užíváním návykových látek
Vytvořte si webové stránky zdarma!